توليد روغن موتور مجهز به نانو ذرات
http://www.irtuning.com/DesktopModules/Articles/MakeThumbnail.aspx?Image=/Portals/0/News/Khodroo/1/00.jpg&w=400


روغن موتور، روغن سیالی است که کاربردهای متنوع...