دنیایخودرو- مهندس مانی حدادی: من فکر پنج سال دیگر را میکنم که استیل البرز، تن ماهی شیلتون، شرکت داروسازی رازی، چرم مشهد، سرامیک اردکان یزد و نوشابهسازی زمزم همگی کار و بار خود را وِل کنند و بزنند...