دنیایخودرو- عمادالدین جعفری: این طور که پیش میرود شاید تا چند سال آینده در بازار ایران فقط شاهد حضور SUVها باشیم چرا که با توجه به اقبال خوب این خودروها در میان مردم، تولیدکنندگان نیز بیش از پیش...