آموزش نصب کروز کنترل کمری GL2007

سیم کشی کروز کنترل خودروی کمری در خیلی از مدلهای آن وجود دارد و نیاز به سیم کشی ندارد و در بعضی مدلها سیم کشی ندارد که باید سیم کشی آن تا ای سی یو انجام شود
ایربگ را باز نمایید و کلید های کروز را در جای مناسب نصب نمایید. سوکت بوق را خارج نموده و سوکت کروز را متصل نمایید. سیم بوق را داخل سوکت کروز وصل نمایید. در پوش را مناسب دسته سوراخ نموده و نصب نمایید
روی ای سی یو خودروی کمری پشت چراغ سمت راننده دو سوکت وجود دارد قاب روی سوکت کوچک را خارج نمایید نیاز ته خارج کردى سوکت از جای خود نیست اما اگر لازم به خارج کردن سوکت بود بست باطری را باز نمایید
پایه شاره 40 طیق شکل پایه کروز میباشد
ردیف سیمهای نازک , از سمت گلگیر ردیف چهارم , سیم دوم , از طرف سیمها پایه شماره 40 می باشد اگر سیم وجود داشت بعد از نصب دسته کروز را تست نمایید. و اگر سیم وجود نداشت باید سیمهای کروز از زیر فرمان یکی به بدنه و دیگری به شماره 40 سوکت کوچک ای سی یو متصل شود
کروز آماده تست می باشد چون پشت آمپر کمری های 2007 بدون کروز ساپورت میباشند احتمالا چراغ پشت آمپر کروز ندارند