ما هم یه دونه از این ال 90 داریم. به نظر من ماشین خیلی خوبیه.....